Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.NADMORZE.COM

Definicje
Administrator – firma
Serwis – strona internetowa umieszczona pod adresem www.nadmorze.com
Użytkownik – osoba fizyczna lub firma zarejestrowana w serwisie

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady korzystania przez z usług serwisu NadMorze.com

2. Operatorem serwisu www.nadmorze.com jest firma

3. Rodzaj i zakres świadczonych usług: publikowanie ogłoszeń z branży turystycznej i hotelarskiej, w tym ofert noclegowych i ofert organizacji wypoczynku w domenie nadmorze.com oraz w jej subdomenach.

4. Rejestracji mogą dokonać tylko firmy lub osoby fizyczne, których ogłoszenia związane będą z branżą turystyczną i hotelarską. Ogłoszenia innej treści oraz przypisane do nich konta Użytkowników będę usuwane przez Administratora.

5. Rejestracja w serwisie Nadmorze.com polega na podaniu przez osobę do tego upoważnioną, danych wymaganych w formularzu rejestracji użytkownika.
6. Zarejestrowany użytkownik zobowiązany jest do aktualizacji danych oraz do umieszczania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
7. Użytkownik ma możliwość wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
8. Użytkownik może korzystać z Serwisu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, tablet, telefon), poprzez odpowiednią przeglądarkę internetową. Do rejestracji w serwisie wymagane jest posiadanie adresu e-mail.

9. Materiały zamieszczone przez użytkownika w Serwisie Nadmorze.com są jego własnością i nie mogą być kopiowane i rozpowszechniane przez osoby trzecie.
10. Akceptując regulamin Serwisu użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych w celach marketingowych.
11. Treść ogłoszeń, ofert oraz innych informacji, zamieszczanych przez użytkownika w Serwisie nie może wprowadzać odbiorców w błąd.
12. Ogłoszenia, oferty oraz inne informacje – w tym komentarze, zamieszczane przez użytkowników w Serwisie nie mogą zawierać treści sprzecznych z prawem (w szczególności rasistowskich, faszystowskich) i dobrymi obyczajami oraz naruszających prawa osób trzecich.
13. Umieszczanie odnośników do stron www, poza miejscem do tego przeznaczonym jest niedozwolone.

14. Serwis Nadmorze.com nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń, ofert oraz innych informacji zamieszczanych przez Użytkowników w serwisie Nadmorze.com.

15. Użytkownik dokonując rejestracji w serwisie Nadmorze.com ponosi wszelką odpowiedzialność za treść zamieszczanych przez siebie ogłoszeń, ofert oraz innych informacji.

16. Serwis nadmorze.com nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do serwisu z powodów od niego niezależnych.
17. Administrator ze względów bezpieczeństwa oraz z powodu jakichkolwiek innych przyczyn ma prawo czasowo zawiesić dostęp do Serwisu, na okres niezbędny do usunięcia zaistniałych okoliczności.

Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje i uwagi dotyczące świadczenia usług przez serwis Nadmorze.com należy składać drogą elektroniczną na adres
2. Podmiot dokonujący reklamacji zobowiązany jest do posługiwania się aktualnym adresem e-mail. Korespondencja dotycząca reklamacji dokonywana będzie drogą elektroniczną na adres e-mail podmiotu składającego reklamacje, zapisany w bazie danych serwisu Nadmorze.com

3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania wiadomości e-mail z reklamacją, przez Administratora serwisu.

Zmiana regulaminu

1. Administrator serwisu Nadmorze.com zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
2. O zmianie w regulaminie Użytkownicy zostaną poinformowani poprzez zamieszczenie w Serwisie Nadmorze.com, nowego, ujednoliconego tekstu Regulaminu, obok tekstu dotychczasowego wraz z informacją o dokonaniu zmian.
3. Zmiana Regulaminu obowiązuje Użytkowników po upływie 14 dni od daty zamieszczenia informacji o zmianie.